POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
26-04-2024

Postępowanie zakończone. Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie usług druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby obiektów Spółki PHH sp. z o. o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług druku na potrzeby wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PHH, polegające na druku materiałów informacyjno – promocyjnych, druków galanterii hotelowej, druków dla gastronomii i innych druków zleconych przez Zamawiającego oraz ich dostawy (w tym transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) do jednostek Zamawiającego.
2.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego lub stosownych załączników do zapytania (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania więcej niż jednego Wykonawcy i zawarcia więcej niż jednej Umowy.