Fundacja Hotele dla Medyków

Celem działania Fundacji jest:

1. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:
a) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
b) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,
c) organizowanie pomocy dla służby zdrowia,
d) świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,
e) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pomocy na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny.
2. działalność charytatywna;
3. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
4. ochrona promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. turystyka i krajoznawstwo;
7. ratownictwo i ochrona ludności;
8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

POBIERZ STATUT FUNDACJI

FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW

ul. Komitetu Obrony Robotników 39G
02-148 Warszawa
Nr KRS: 0000836600
NIP: 5223181797
REGON. 385877466

fundacja@phh.pl

ZARZĄD FUNDACJI:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Ogólna polityka prywatności
  2. Pełna Klauzula informacyjna do wiadomości e-mail
  3. Klauzula informacyjna dla wnioskodawców
  4. Klauzula informacyjna do umów osoby fizyczne
  5. Klauzula informacyjna do umów osoby prawne
  6. Klauzula informacyjna dla darczyńców osoby fizyczne
  7. Klauzula informacyjna dla darczyńców osoby prawne
  8. Sprawozdanie 2022

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI

Fundatorem Fundacji jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G. Fundusz założycielski określony w statucie i wpłacony przez Fundatora wynosi 1.000.000,00 zł.

SPONSORZY FUNDACJI

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze www.polish-airports.com

DAROWIZNY

Fundacja Hotele dla Medyków otrzymała w 2020 roku darowizny w kwocie 2.250.000,00 zł. Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na ochronę i promocję zdrowia.
Darczyńcami Fundacji w 2020 roku byli:
– Polski Holding Nieruchomości S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
– Fundacja PWPW, ul. Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
– Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa