POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
31-03-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup mebli tarasowych dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup stolików, krzeseł oraz innego wyposażenia tarasowo- ogrodowego dla obiektów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z dostawą, wniesieniem i montażem.
2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: posiadać stosowne karty produkty, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania.
3. Dostarczone zestawy muszą być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.
4. Dostawa i montaż wyposażenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na
ryzyko i koszt Wykonawcy;
5. Dostawa i montaż wyposażenia musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym;
6. Całość dostarczonego wyposażenia, winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
7. Posprzątanie pomieszczeń Zamawiającego, w których realizowany będzie montaż łącznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt Wykonawcy zużytych opakowań.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej. Przy czym jako część określa się podanie oferty na jeden artykuł z listy wymienionych w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.