POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
15-11-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup i dostawę gotowych wyrobów garmażeryjnych dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. (dalej zwana „PHH”) zaprasza do udziału w ww postępowaniu, które prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
2.Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
3.Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4.Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
6.Wykonawca w swojej ofercie przedstawi cenę jednostkową netto w walucie PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.