POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
16-11-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania modernizacji Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w obiekcie Best Western Hotel Jurata, zarządzanym przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja systemu monitoringu hotelowego. Zadanie ma na celu
modernizację obecnego systemu CCTV i montaż dodatkowych kamer wraz z oprogramowaniem do
użytku przez Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz
cenowy.
3. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na terenie obiektu. Potwierdzeniem odbycia wizji
lokalnej jest podpisany przez przedstawiciela obiektu Protokół z wizji lokalnej (Załącznik nr 4).
4. Wykonawca w ramach udziału w postępowaniu po wykonaniu wizji lokalnej zaproponuje dobór urządzeń
i wyposażenia. Przedłoży swoją propozycję, zaproponuje przybliżone terminy jego realizacji oraz
propozycję rozwiązania wraz z zestawieniem elementów, które będą zastosowane przy realizacji zlecenia.
5. Oferowany sprzęt, będący częścią przedmiotu zamówienia, musi spełniać wszystkie minimalne parametry
określone w załączniku, może jednak charakteryzować się parametrami wyższymi.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia były
fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym,
kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i były wolne od
wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu i wyposażenia powystawowego.