POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
06-04-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup mebli dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
  • zakup blatów do stołów restauracyjnych, krzeseł restauracyjnych oraz krzeseł do pokoi oraz modułów bufetowych dla Golden Tulip Gdańsk Residence
  • zakup stołów do Restauracji Challenge’32 oraz foteli dla Renaissance Warsaw Airport Hotel
  1. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania.
  2. Dostarczone zestawy muszą być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.
  3. Dostawa i montaż wyposażenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy;
  4. Dostawa i montaż wyposażenia musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym;
  5. Całość dostarczonego wyposażenia, winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
  6. Posprzątanie pomieszczeń Zamawiającego, w których realizowany będzie montaż łącznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt Wykonawcy zużytych opakowań.
  7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej. Przy czym jako część określa się podanie oferty na jeden artykuł z listy wymienionych w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.