AKTUALNOŚCI

05-03-2021

Ważna informacja dla pracowników i byłych pracowników Hotelu Katowice (WPUT)

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW HOTELU KATOWICE (WPUT)!

ZARZĄD POLSKIEGO HOLDINGU HOTELOWEGO sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-148), ul. Komitetu Obrony Robotników 39G
(zwany dalej: PHH)

(dotyczy: nabycia ekwiwalentu pieniężnego za udziały Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 9 (zwana dalej: WPUT), przez pracowników, byłych pracowników i ich spadkobierców)

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2181 ze zm.) (zwana dalej: UoKiNUP)
oraz rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2020 r., poz. 2222), niniejszym informuje uprawnionych pracowników oraz ich spadkobierców, iż:

 

a) została sporządzona ostateczna lista uprawnionych pracowników do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, uzupełniona o dane dotyczące liczby udziałów przysługujących uprawnionym pracownikom przeznaczonych do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego (zwana dalej: Listą);

b) liczba udziałów przeznaczonych do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wynosi 18.823 udziały, po 100 zł każdy, o łącznej wartości 1.882.300 zł.;

c) na tej podstawie przystępuje się do zawierania umów o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego uprawnionym pracownikom zgodnie ze sporządzoną Listą (zwane dalej: Umową);

d) Umowy będą zawierane w siedzibie WPUT w Katowicach przy al. Korfantego 9, w pokoju
nr 102, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10.00 do 14.00, począwszy od dnia 15.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu +48 668 297 208;

e) prawo do otrzymania ekwiwalentu wygasa z upływem 12 listopada 2021 r.;

f) uprawnionymi pracownikami są osoby wymienione w art. 2 pkt 5) UoKiNUP, które do dnia
1 sierpnia 2007 r. złożyły pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji i zostały wpisane na listę uprawnionych pracowników ogłoszoną przez WPUT w dniu 1 września 2007 r.

g) warunkiem otrzymania ekwiwalentu przez spadkobiercę jest przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza; szczegółowe warunki i terminy otrzymania ekwiwalentu przez spadkobierców określa art. 38c UoKiNUP.

TREŚĆ KOMUNIKATU