AKTUALNOŚCI

17-05-2017

Raport “INWESTOWAĆ, DZIERŻAWIĆ CZY ZARZĄDZAĆ?…”

W Polsce liczba markowych hoteli wzrasta od roku 1989, kiedy to w Warszawie otworzył się hotel Marriott, jedyny luksusowy hotel w tamtych czasach. W kolejnych latach rozwój hoteli funkcjonujących pod markami sieci hotelowych był powolny, na co wpływ miała m.in. niestabilna sytuacja ekonomiczna po przemianach gospodarczych lat 80-tych, a także uwarunkowania polityczne. Prawdziwy rozkwit miał miejsce po roku 2000, a w ostatnich latach sieci hotelowe prawdziwie zadomowiły się na polskim rynku. W chwili obecnej, zainteresowanie inwestorów współpracą z sieciami hotelowymi jest bardzo duże, stąd w niniejszej publikacji wskażemy na różnice, jakie występują po stronie przychodowokosztowej w hotelu funk cjonującym pod marką własną i pod marką sieci hotelowej.

 

The number of branded hotels in Poland has been growing since 1989 when the Marriott Hotel, the only luxury hotel at that time, was opened in Warsaw. In the subsequent years branded chain hotels were developing slowly, which was influenced, among other things, by an unstable economic situation following economic transformations of the 80’s and by political circumstances. The real boom was seen after the year 2000 and in the recent years hotel chains have truly dominated the Polish market. Presently, investors are very much interested in cooperation with hotel chains and therefore, in this publications we will indicate differences on the part of income and expenses between a hotel operating under an individual brand and a hotel operating under a hotel chain brand. We will also examine an example of a fictional hotel managed by a specialized entity – a hotel operator and an example of a leased hotel. We will show differences in the impact of those two operating models on the value for both parties to an agreement.