POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
03-07-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zawarcia umowy na zakup i dostawę systemów dozujących oraz kosmetyków dla obiektów PHH oraz GK PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe dotyczy: zawarcia umowy na zakup i dostawę systemów dozujących oraz kosmetyków dla obiektów PHH oraz GK PHH.
2. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
3. Dostarczone produkty muszą być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.
4. Dostawa i ewentualny montaż artykułów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Dostawcy.
5. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z użytkowania produktów Dostawcy w przypadku zgłoszenia w tym zakresie potrzeb.
6. Dostawca zobowiązany jest do serwisu systemów dozujących w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w tym zakresie potrzeb (przy zawarciu Umowy użyczenia).
7. Dostawca zobowiązany jest do usuwania awarii systemów dozujących w czasie do 72 godzin od zgłoszenia usterki, co nie będzie generować dla Zamawiającego żadnych kosztów z tym związanych.