POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
14-06-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy artykułów higienicznych dla obiektów PHH oraz GK PHH

NOWY termin składania ofert 01.07.2024 roku do końca dnia
Termin składania ofert 27.06.2024 roku do końca dnia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest cykliczna dostawa artykułów higienicznych, zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C oraz bieżącym zapotrzebowaniem obiektów wraz z możliwością udostępnienia dozowników dopasowanych do dostarczanych artykułów.
2. Ceny określone w ofercie muszą obejmować wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktów, w tym koszty dostawy oraz rozładunku towaru.
3. Asortyment określony w Załącznikach nr 1B i 1C zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub pochodzić od innego producenta.
4. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać wymagane atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do sprzedaży. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej z podziałem na asortyment określony w Załączniku nr 1A i/lub 1B i/lub 1C z zastrzeżeniem złożenia oferty na 100% produktów w danej części.
6. Zamawiający wymaga że na okres trwania umowy dostawca wyposaży obiekty w dozowniki dopasowane do oferowanych artykułów, w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem obiektów, wraz z ich montażem oraz serwisem. Obecnie używane przez obiekty Zamawiającego dozowniki wraz z szacunkowymi ilościami zostały wyszczególnione w Załączniku nr 6. W przypadku przekazywania nowego dozownika, pierwsze uzupełnienie (zatowarowanie) zapewnia Dostawca.
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie artykułów wraz z systemami dozującymi innymi niż TORK i/lub artykułów bez systemów dozujących. W tym celu należy złożyć ofertę na Załączniku nr 1B (Formularz cenowy).