POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
01-12-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany kolektora ściekowego w obiekcie Best Western Hotel Jurata, zarządzanym przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

postępowanie zakończone

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa, polegająca na wymianie uszkodzonego kolektora
ściekowego oraz przywrócenie mu prawidłowego funkcjonowania.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz
cenowy.
3. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na terenie obiektu. Potwierdzeniem odbycia wizji
lokalnej jest podpisany przez przedstawiciela obiektu Protokół z wizji lokalnej (Załącznik nr 4).
4. Oferent w ramach udziału w postępowaniu po wykonaniu wizji lokalnej przedłoży swoją propozycję
rozwiązania wraz z zestawieniem elementów, które będą zastosowane przy realizacji zlecenia, jak również
zaproponuje przybliżone terminy jego realizacji.

II. TERMIN REALIZACJI
1. Planowany termin podpisania umowy – po zakończeniu procesu zakupowego
2. Planowany termin wykonania usługi – marzec 2024 r. po ustaleniu szczegółowego harmonogramu
realizacji prac z Zamawiającym.

III. OBIEKT W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE USŁUGA:
1. Best Western Hotel Jurata- Świętopełka 11, 84-141 Jurata