POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
03-02-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu oznakowania dla obiektów: Zagroń Szczyrk, Cassubia Hel należących do Grupy Polski Holding Hotelowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie oznakowania, jego montaż i uruchomienie.
2. Oferta powinna zawierać dla każdego obiektu:
a. Dokumentację warsztatową.
b. Dokumentację projektową instalacji elektroenergetycznych zasilających podświetlane (neonowe i nie tylko) oznakowania.
c. Dokumentację powykonawczą.
d. Karty techniczne, opisy techniczne, wszelkie niezbędne certyfikaty.
e. Zestawienie materiałów potrzebnych do produkcji.
f. Dokładny opis montażu. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i po akceptacji Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przedłoży ją właściwym organom w celu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych oraz zgód na montaż oznakowania – tam, gdzie to konieczne. 4. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi cenę jednostkową netto w walucie PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.