POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
14-07-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata obrotowe 2023-2025

Przedmiotem zamówienia jest:
a) przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2024 r. oraz w dniu 31 grudnia 2025 r., sporządzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą”,
b) przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy dla jednostki dominującej Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r., zgodnie z Ustawą,
c) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy (dalej: Spółki), sporządzonych zgodnie z Ustawą:
− PHH Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,
− Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk,
− Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Korfantego 9, 40-951 Katowice,
− Przedsiębiorstwo Usługowe Holtur sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg,
− Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów,
za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r.,
d) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy (dalej: Spółki), sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF:
− Interferie S.A. z siedzibą w Legnicy, Chojnowska 41, 59-220 Legnica, (jednostkowe oraz z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej – Interferie Medical SPA sp. z o.o. – metodą praw własności),
− Interferie Medical SPA sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, Chojnowska 41, 59-220 Legnica,
− Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie, Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin,
za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r.,
e) przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych Spółek (wymienionych w pkt 1d) sporządzonych zgodnie z Ustawą za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r. (zgodnie z pkt 1d),
f) rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych za rok 2023, 2024 i rok 2025, zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej oraz wewnętrznymi procedurami,
g) rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w Biznesplanie za rok 2023, 2024 i rok 2025, zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej oraz wewnętrznymi procedurami,
h) rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence za rok 2023, 2024 i rok 2025, zgodnie z podpisanymi umowami oraz wewnętrznymi procedurami,
i) przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Fundacji Hotele dla Medyków” za okres kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2023 r., 31 grudnia 2024 r., 31 grudnia 2025 r.