POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
05-09-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup i dostawę piwa dla obiektów Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o. o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa piwa dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
3.Wykonawca w swojej ofercie przedstawi cenę jednostkową netto w walucie PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.