POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
01-07-2022

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie usług ratowniczych dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

postępowanie zakończone

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi ratownictwa na basenach w obiektach zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy. z o.o. oraz należących do GK PHH – zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jeden obiekt.
  3. W wyniku postępowania dopuszcza się wybranie więcej niż jednego Wykonawcy.
  4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który świadczy usługi objęte zapytaniem ofertowym w dni robocze oraz realizuje zlecenia w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, święta okolicznościowe oraz na specjalne wezwanie Dyrektora obiektu.