POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
13-04-2023

Wykonanie prac remontowych polegających na zabezpieczeniu przed wodą kondygnacji podziemnej w budynku Hotelu Sport w Bełchatowie.

postępowanie zakończone

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na zabezpieczeniu przed wodą kondygnacji podziemnej w budynku Hotelu Sport w Bełchatowie.
III. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin zakończenia prac przedstawiono w Załączniku nr 1
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia
4. Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.