POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
07-07-2023

Przeniesienie infrastruktury serwerowej z rozproszonych lokalizacji do centralnej serwerowni oraz modernizacji serwerowni centralnej i stworzenie serwerowni backupowej w środowisku chmurowym

1. Zapytanie ofertowe dotyczy przeniesienia infrastruktury serwerowej z rozproszonych lokalizacji do centralnej serwerowni oraz modernizacji serwerowni centralnej i stworzenie serwerowni backupowej w środowisku chmurowym.
2. Dokumentacja projektowa i specyfikacja niezbędna do przygotowania oferty, stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, zostanie udostępniona Oferentom po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności NDA.
3. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.