POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
16-03-2023

PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO, ARANŻACJI WNĘTRZ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ HOTELU WOLIN W MIĘDZYZDROJACH WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH NIEZBĘDNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH”,

postępowanie zakończone

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową Hotelu Wolin w Międzyzdrojach wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych”.
III. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin zakończenia prac przedstawiono w Załączniku nr 1.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:
1) Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.