Polityka prywatności fanpage na portalach społecznościowych

Spis treści

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe (Administrator/Współadministrator)?

Jak się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które nam podajesz w związku z chęcią otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, w tym ofert dotyczących naszych produktów i usług .

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47774 (dalej jako „Administrator” lub „PHH”) jest skierowana do osób korzystających z naszego fanpage na portalach społecznościowych, w tym osób które zamieszczają komentarze lub klikają polubienie naszego profilu, czy też zamieszczają na nim posty, co powoduje przekazanie danych osobowych.

 

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe (Administrator/Współadministrator)?

Administratorem danych osobowych jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047774, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP: 5222482605, BDO: 000509129, kapitał zakładowy 1 911 499 700,00 zł.

 

Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie korzystania z profilu PHH na portalach społecznościowych jest: 

 1. w przypadku portalu Facebook – Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia); zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, zaś zasady współadministrowania danymi można odnaleźć na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 2. w przypadku portalu LinkeIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ireland, Dublin 2, Wilton Palace, Wilton Plaza); zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy#choices
 3. w przypadku Twittera – Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND); zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem: https://twitter.com/en/privacy
 4. w przypadku portalu Instagram – Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia); zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, zaś zasady współadministrowania danymi można odnaleźć na: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

 

 

Jak się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail iod@phh.pl, lub pisemnie na adres i dane Administratora wskazane powyżej.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach, dla jakich zostały podane lub zebrane.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 3. komunikacji i odpowiadania na komentarze oraz wiadomości zamieszczone na profilu lub wysyłane za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. zawarcia i realizacji umowy – jeśli kontakt za pośrednictwem portalu dotyczy kwestii związanych z zawarciem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. odpowiadania na reklamacje – jeśli kontakt za pośrednictwem portalu dotyczy złożenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 6. marketingu bezpośredniego oraz celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie podanie danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na pytania lub wykonanie wnioskowanych czynności.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji, których dane te są przetwarzane, tj.

 1. dane zbierane celem komunikacji i odpowiadania na wiadomości – przez okres 3 lat od otrzymania wiadomości,
 2. dane zbierane w związku z zamieszczonymi przez Państwa komentarzami – do czasu usunięcia ich przez autora lub właściciela danego portalu społecznościowego,
 3. dane zbierane w celach zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania zawartej umowy, a jeśli do jej zawarcia nie dojdzie – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od pozyskania danych,
 4. dane zbierane celem wykonania ciążących na PHH obowiązkach prawnych – przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim PHH może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,
 5. dane zbierane celem dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego rodzaju roszczeń,
 6. dane zbierane celem wykonywania marketingu bezpośredniego oraz w celach statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od uzyskania danych lub do czasu złożenia sprzeciwu,

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. . dostawcom usług, w tym zaopatrującym nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług IT, usług hostingowych, prawnych, księgowych, odbiorcom plików cookies ), w ramach wykonywania przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Twoje dane osobowe w przypadku usług świadczonych przez firmy zewnętrzne mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), wyłącznie przy zachowaniu wymaganych przez RODO środków bezpieczeństwa opisanych poniżej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.
 2. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
 3. przeprowadzenie TIA,
 4. zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających.
 5. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 1. Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie (jeśli występuje szczególna Twoja sytuacja), w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego sprzeciw można złożyć w każdym momencie. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe , które dostarczyłeś podczas procesu rekrutacyjnego. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 4. Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jednak mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych i statystycznych, przez co może nastąpić dobranie odpowiednich treści materiałów informacyjnych i promocyjnych do profilu i wcześniejszych wyborów danej osoby, a także w celach i na zasadach określonych w regulaminie portali społecznościowych.