POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Dziękujemy za zainteresowanie prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie  w jaki sposób z nich korzystamy. Zanim wyrazisz zgodę na podanie danych dla celów rekrutacji proszę zapoznaj się z niniejszym dokumentem, w którym wskazujemy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz w ramach formularza aplikacyjnego i Twojego CV kandydując do nas o pracę / współpracę i  zasadach ich przetwarzania w ramach procesu rekrutacyjnego po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez spółkę Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.. ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) jest skierowana do kandydatów do pracy / współpracy w Spółce, składających swoje aplikacje drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową www.phh.pl/oferty-pracy, z wykorzystaniem platformy rekrutacyjnej  pracuj.pl.

Złożenie aplikacji za pomocą tego systemu skutkuje wzięciem udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko, a w konsekwencji Administrator uzyska podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na cele związane z tym procesem rekrutacyjnym – a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – również na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Spółkę.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie są poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, w tym Twoje prawa, możesz kliknąć w spis treści Polityki Prywatności poniżej:

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe ? (Administrator)
 2. Jak się skontaktować z Administratorem ?
 3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?
 5. Podanie danych osobowych
 6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
 8. Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe ? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa.

2. Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@phh.pl lub telefonicznie pod numerem 22 65 00 872  lub adres pocztowy : Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie jednej z poniższych przesłanek w zależności od tego czy praca na stanowisku, na które kandydujesz odbywać się będzie w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę o współpracę ( umowę cywilnoprawną).

3.1 Umowa o pracę. Twoje dane osobowe, w przypadku gdy praca na danym stanowisku odbywać się będzie w oparciu o umowę o pracę, są przetwarzane przez Administratora:

 1. w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, natomiast
 2. w zakresie przekazanych nam przez Ciebie danych innych niż wskazanych w podpunkcie a) powyżej – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.2 Umowa cywilnoprawna. Jeżeli rekrutacja zmierza do zawarcia umowy o współpracę, o świadczenie usług lub innej cywilnoprawnej, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej,
 2. w zakresie przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych innych niż wskazanych w podpunkcie a) powyżej – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Niezależnie od tego czy rekrutacja zmierza do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody na przetwarzane Twoich danych osobowych zawartych w udostępnionym nam formularzu aplikacyjnym lub CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Informujemy Cię, że w ramach celów wskazanych w pkt 3.1.c i 3.2 c powyżej, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o ile w świetle Twoich rozsądnych oczekiwań nadrzędne nie są Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nad naszym interesem jako Administratora. Przeprowadziliśmy dokładną ocenę, aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, naszego przetwarzania danych w tych celach. Jeżeli chciałbyś uzyskać do niej dostęp to skontaktuj się z nami w sposób wskazany z pkt 2 powyżej.

4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 1. Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe , które dostarczyłeś podczas procesu rekrutacyjnego. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 4. Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się  z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@phh.pl lub telefonicznie pod numerem 22 65 00 872  lub na adres pocztowy : Inspektor Ochrony Danych Osobowych , Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie  danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie określonym w formularzu aplikacyjnego, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zachęcamy jednak do podania danych kontaktowych takich jak adres e-mail i numer telefonu, ponieważ pozwoli to na usprawnienie kontaktu z Tobą.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacyjnych przez spółkę Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.. ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, nie są udostępniane innym podmiotom.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, w związku z procedurą rekrutacyjną, W zakresie w jakim Twoje dane osobowe zebrane wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego, przetwarzamy je w sposób aktywny wyłącznie w okresie prowadzenie danego procesu rekrutacyjnego. Po zakończonym procesie dane są usuwane.

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane są przez nas w sposób aktywny przez okres jednego roku, a następnie dane te przetwarzane są w trybie ‘nieaktywnym’ przez okres, w którym możesz  dochodzić roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż przez 10 lat (w przypadku kandydowania na stanowisko objęte umową o pracę) lub 5 lat (w przypadku umowy cywilnoprawnej) od dnia zdarzenia, z którym związane jest roszczenie,. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe są usuwane.

8. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa lub sposobu prowadzenia rekrutacji, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności, za pośrednictwem poczty elektronicznej.